Message:

Remove ads from this guestbook - starting at just EUR2,50
12:34pm 06-07-2012
prosit hafna tar-restawr tal-malta rebbieha nawgurta lil- guzeppini l-festa t-tajba viva l-malta u viva san guzepp
2:59pm 29-06-2012
f isem missieri tony forte nawgura l- festa t- tajba lil- guzeppini kollha f`okkazzjoni tal- 25 sena mit- twaqqif tal- ghaqda muzikali san guzepp viva l- Malta hu viva San Guzepp
6:22pm 06-06-2012
Hbieb tieghi Kalkarizi u membri tal-Ghaqda Muzikali San Guzepp,merhba.

L-entuzzjazmu tal-festa tas-subborg fejn twelidt u ghaddejt l-isbah zmien ta'hajti qieghed nerga' inhossu jigri fil vini tieghi. Ma nafx jekk thossux bhali, pero hekk kif jasal Junju mohhi jibda jahseb biss fuq il-festa tal Patrun taghna san Guzepp li ahna niccelebraw b'tant ghozza fil-Kalkara.
Fi triqti lejn ix-xoghol fil- karrozza nitfa biss marci tal-festa taghna u dlonk nintilek fi hsibijiet nostalgici tal- passat, fejn nibda nimmaginani qieghed fil marc tal-Malta jew tal-Hadd fil ghodu mal-hbieb tieghi antiki, Charlie Grima( ic-cawla ), Mario Mejlaq kempess,Charlie Camilleri il lajlaj,Joe u Karmenu Micallef, Joe, Richard u Martin Vella ta' Barbra,Lawrence u Joseph Zammit, Domenic Camilleri, Mario Grogan, Adrian Cassar, Brian Grech, Norbert Grech, Renald Buhagiar u tant ohrajn li kollha hadmu fil passat biex ikollna festa mill aqwa.
Niftakar wkoll fi zmienijiet li konna inkunu il-mahzen tal festa,fi zmien il wisq mahbub u mibki Vince Scicluna (harbat) Guze Cassar (il-Begieg) Edgar Vella iz-zurka, Guzeppi Mejlaq Gorg Mejlaq, u l-ahwa Cohen, Michael, Manuel, Mario, Charlie, Raymond u Chris u tant ohrajn.
Kienu snin tad deheb ghalijja li ma nista' ninsa qatt.
Inlestu l-armar ghal festa kien ikun l-isbah zmien ghalina.
Naghlaq dawn il-hsibijiet tieghi billi napella lill partitarji numeruzi tal ghaqda taghna sabiex bhas soltu igibu ruhom sewwa waqt il-marcijiet li ser jiehdu sehem fihom halli bhekk nergu nuru lill Malta kollha illi ahna Guzeppini Kalkarizi ghalkemm subborg zghir imma ghadna qalb kbira u nafu naghamlu brijju daqs irhula ferm akbar minn taghna.
Il-festa t-tajba lill kullhadd.
Viva Malta rebbieha, Viva San Guzepp Patrun taghna u kap tal knisja universari.

Narakom Hbieb.

Paul Borg
10:20am 24-08-2011
Hbieb inutajt li di sena 2011... kenna wahda mil laqwa festi li kenna u fil veru sens tal kelma ghax kull attivita li amiena dejjem kenna hafna nies hafna ... u anki fdawn li gejijn ez.. boat party li ibukjat kollhu proset imens lahwa u niringrazzjakom tal gimgha tal festa li min hadd sa hadd dejjem bi nies anki fejn xi granet qabel konna nkunu naqa mhux hazin di sena konna hafna ez... il hamis il briju li kenna nfakarkom li fi 17 ya settembru se jsijr bbq gewwa xatt ... donnazjoni kbar 13e u tfal taht 6.50 u inbid sa lahar ta attivita kull min jixtieq jigi ikellem lil xi membru ta zghzagh jew anki jhali xi msg hawn grazzi hbieb talò fiducja takom tinsewx li sena diehla ana festa mimlija aktar min bajda GRAZZI
2:23pm 22-07-2011
Gheziez huti Guzeppini,

It-tmiem tal-festa ta' dis-sena fissret il-bidu ta' sena shiha ta' festi li jimmarkaw it-twaqqif tal-25 sena tal-Banda San Guzepp. Issa hu l-mument li nharsu lura lejn il-medda ta' hamsa u ghoxrin sena li ghaddew u napprezzaw ftit dak kollu li sar tul is-snin. Nawgura lill-partitarji kollha sabiex f'din is-sena li gejja jgibu lis-Socjeta' taghna kuljum quddiem ghajnejhom. Cert u perswaz li is-sena d-diehla, din l-ghaqda li ahna tant inhobbu se ttina hafna sodisfazzjon.

Minn hawnhekk naghmel suggeriment biex f'dan l-anniversarju, il-Kunsill Lokali tal-Kalkara jikkunsidra li jaghti l-premju annwali Gieh il-Kalkara lill-Banda San Guzepp u s-Socjeta' tas-servizz utilissimu li tat lill-poplu Kalkariz. Il-premju zgur li se jkun mertu tal-individwi kollha li dderigewna ta' kull sena, sabiex illum il-gurnata nistghu nhossuna kburin b'li ghandna u b'hekk nitfghu harsitna 'l quddiem ghal gejjieni sabih.
12:20am 12-07-2011
Kiki
Min qalbi nghid prosit liz zghazagh guzepini tal festa sabiha li amilna prosit hfna reds issa herqanin as sena id diehla bix nergu natu tkaxkira ohra VMR u VSG
2:54pm 10-07-2011
min hawn nghid grazzi lil kumitat kollu kummisjonijiet kollha barman u staff u nies ohra li tawni l ghajnuna nhar l gimgha fl incident li kont nvolut fih.grazzi lil kulhadd.l_isptar hadt ma jihu pjacir ahseb u ara fil jumejn krucjali mportanti u mahbubin minna l guzeppini sibt u l hadd. m hemmx x tghamel min hawn l mira tieghi hi ghal festa ikbar isbah anniversarja tas sena dihla bhallma kul fergha fis socjeta nkluz l kumitat lessti biex nibdew dawn l festi mportanti kemm ghalina kif ukoll ghar rahal taghna meta fl 4 ta lulju 1987 twieldet l ewwel banda kalkariza titulari b l istess isem li ghadana nhaddnu s issa dak ta l patrun taghna hadt hlief San Guzepp. min hawn nawguralkhom kumplament tal festa tajba issa li wasalna fil final kif ukoll bidu ta festi tajba ghal 25 sena banda li ser nifthuhom f awwisu. dejjem insostni biex nibqaw qrib is socjeta taghna tant mahbub u fejn nistghu nattndu ghal attivitajiet li jsiru b hekk tuna l kuragg u l progetti li hemm pjanati ghal festa li gejje jirnexxu u nhallu lil kulhadd b hlqu mifuh u jkompli jhossu kburi li hu partitarju tal malta l unika vera ghaxqa fil kalkara
5:16am 10-07-2011
grazzi hbib ta live streaming veru mhux l istess atmosfera fis sodda u hemm imma alinqa rajt l atmosfera li kiennet grandjuza bhal kull sena
6:15pm 09-07-2011
gurnata ghaziza ghalina l guzeppini marc grndjuz bl unika ghaxqa tal kalkara.sfortunatament ma nistax nkun makghom imma mil isptar xorta tohrog l ghajta viva l malta viva san guzepp
8:05pm 05-07-2011
Nawgura il-festa t-tajba lil president is-Sur Richard Vella lil shabu tal-kumitat,lis-sessjoni tal-armar immexxija mis-Sur Forte u shabu.Komplu ahdmu ghal festa w ibzghu ghal-armar rikk li ghandkom.
11:29am 03-07-2011
Kalkarizi Guzeppini,

Inheggigkom biex nhar it-Tieta 5 ta'Lulju fit 8 pm kullhadd jitla fl-inhawi ta'Santu Rokku halli nghamlu marc grandjuz bil vara artistika ta' San Guzepp.
Ejjew halli nikkonfermaw li qeghdin nigbru f'kull marc li nghamlu u nkomplu inzidu il-partitarji ghal warrajna.
Narakom nhar it-Tlieta halli nifirhu flimkien bhall ahwa.

Viva il-banda san Guzepp tal-Kalkara.

Paul Borg
12:48am 02-07-2011
Hbieb, rega wasal zmien il-festa - il-kumitat, u l-kummissjonijiet cert li taw iktar mill-100% taghhom biex b'hekk ikollna festa ohra ta' successs. Ejja ninghaqdu kollha fil-granet li gejjin lebsin l-ahmar halli nuru kemm ahna kbar go dan ir-rahal. Mhux kulhadd seta jinzel jghin, jien wiehed minnhom..imma l-qalb u l-imhabba lejn din l-ghaqda hemm tibqa. Niltaqghu kollha fil-granet li gejjin
7:40pm 01-07-2011
reget waslet festa hbieb
ejja ha nicelebrawhom bil-kbir u jkunu jumejn mill-isbah u isbah min qadt qabel
ejjja reds ha nuruhomn min ahna
3:15pm 23-06-2011
Hbieb tieghi Kalkarizi,

L-aqwa gimgha tas-sena reghet waslet. Perjodu illi matulu inhossuna fis-seba' sema.Dan il-ferh inkunu nistghu nesperjenzawh grazzi ghal hidma bla waqfien tal-membri kollha tal-kumitat u volontiera ohra matul is-sena kollha.
Ghalhekk f'isem il-poplu kollu tal-Kalkara, is-subborg li jien tant inhobb nixtieq minn qiegh qalbi nirringrazzja lill dawn l-individwi u nawguralhom il-festa t-tajba f'gieh il Patrun taghna San Guzepp missier putattiv ta'Sidna Gesu' Kristu.

Ejja halli niehdu gost flimkien b'mod dinjituz u civili sabiex naghtu ezempju haj ta' kif ghandha tigi iccelebrata festa grandjuza b'hall ma hija l-festa taghna Guzeppini Kalkarizi.

Viva San Guzepp, Viva l-Ballarina.

Paul Borg
1:02pm 22-06-2011
Il-festa maghna, minn hawn nappela sabiex inzommu l kalma u ma naqawx ghal ebda provokazzjoni. Nghamlu festa sbiha denja li ahna guzeppini. Ntqalu hafna affarijiet fuq siti ohra imma ma naghtux kas hadd, l festa waslet preparati u issa jmis li nahsdu dak li zrajna u flimkien mghaqudin ikollna festa ohra sabiha kif jixraq ghal dan ir-rahal li tant inhobbu u kif jixraq ghal mahbub missierna San Guzepp padrun ta din l-ewwel banda kalkariza.

Viva Malta Rebbieha Viva San Guzepp
Messages: 1 until 15 of 131.
Number of pages: 9
[1] 2 3 4 5 6 7Older